Menü Üye Giriş

Şifre Sıfırla · Kayıt Ol

 Tarihonline.com (Online Tarih Portal - Forum Sitesi)  »
 Eski Çağ Tarihi
17.04.2014- 17:41

v     Yazının içadı ile başlayıp Kavimler Göçüne kadar süren zamandır.
v     Bu çağda çok tanrılı dinler hakimdir.
v     Bunun yanında Musevilik ve Hrıstiyanlık bu çağda gelmiştir.
v     Siyası yapı olarak şehir devletleri merkezi krallıklar ve imparatorluklar görülür.
v     Yönetim şekli ise teokratik, demokratik oligarşi, mutlakıyetler görülür.
v     Halk sınıflara ayrılmıştır.
v     Ekonomik ilişkiler gelişmiştir.
v     İpek baharat ve kral yolları etkindir.
v     Pozitif ilimlerde gelişme olmuş yeni icatlar bulunmuştur.
v     Para takvim alfabe bu çağda bulunmuştur.
v     İlk büyük imparatorluklar (Roma Pers İskender) bu çağda kurulmuştur.
v     Toplumsal ilişkiler toplumu etkileyen olaylar yavaş geliştiği için bu çağ uzun sürmüştür.
ÇİN MEDENİYETİ
v     Dünyanın en uzun tarihine sahip bir medeniyettir.
v     Geçmişlerine ait en eski yazılı belgeler Çin medeniyetindedir.
v     Türk, Moğol,Tunguz ve Tibet medeniyetlerinden etkilenmişlerdir.
v     Tek bir kavmin medeniyeti değildir.
v     Dışarıdan gelen kavimler buraya yerleşmiş zaman içinde Çinleşmişlerdir.
v     M.Ö 3. yılın başlarında millileşmişlerdir.
v     Daha sonra 22 sülale Çin de sırasıyla hüküm sürmüştür.
v     Buların arasında 2 de Türk sülalesi vardır.
v     Hunların baskısı sonucu Çin Seddi yapmışlardır.MÖ.214
     
v     Askeri açıdan Türklerden etkilenmişlerdir.
v     Kendilerine has bir yazı kullanan Çinliler (resim yazısı) M.Ö.105 kağıdı mürekkebi   M.Ö.650 de ağaçtan matbaayı   kullanmışlardır.
v     Ayrıca dönem pusula ,barut, ipek, ipek böcekçiliği Çin porselenini de bulmuşlardır
       
v     Çin ipek yolunun başlangıcıdır.
     
v     İpek yolu ve Asya hakimiyeti için Çinliler ile Türkler büyük mücadeleler yapmışlardır.
v     Çin de Gök Tanrı, Budizim, Konfücyüs ,Taoculuk din olarak yaygındır.
v     Tapınak mimarisi gelişmiştir.
v     Halk asiller ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.
HİNT MEDENİYETİ
v     Hint tarihi taş devrine kadar gider.
v     İlk medeniyetleri indus nehri yakınlarında Sind adı altında kurulmuştur.  
v     Verimli toprakları ve ikliminden dolayı sıksık istilalara uğramıştır.
v     Birçok kavim gelip buraya yerleşmiştir.
v     Sıksık istilalardan dolayı ve Hindistan’ın coğrafi yapısından dolayı burada millileşme olmamıştır.
v     MÖ 8yy. Ariler buraya gelerek burada Kast sistemi denilen sınıf sistemini kurmuşlardır
v     Çok sert bir sınıf sistemi olan kast Hindistan da millileşmeyi zaten yok eden sebeplere eklenmiş ve millileşme tamamen ortadan kalkmıştır.
v     Bu sistemde halk;
     
v     Brahmalar-din adamları
v     Kşatyalar-soylular askerler
v     Vaysiyalar-sanatkarlar tüccarlar orta tabaka
v     Südralar-işciler alt tabaka
v     Paryalar-köleler kast dışı sınıf
v     sınıflara ayrılmıştı.
v     Burada mani ve buda dinleri ağırlıklıdır.
v     Gaznelilerle İslam gelmiştir
v     Kast sistemine darbe vurmuştur.
v     Hindistan da Türk yönetimini başlatmıştır.  
v   Baharat yolu buradan başlar.
                 
MEZEPOTAMYA MEDENİYETİ
   
v     Kelime manası ikinehir arasI olan Mezopotamya Güney Doğu Toroslardan Basraya kadar olan Fırat Dicle arasındaki topraktır.
v     Yukarı ve aşağı olmak üzere ikiye ayrılır.  
v     MÖ.4 binlerde insanlar buraya yerleşerek bataklıkları kurutmuşlardır.
v     Buranın verimli topraklara sahip olması coğrafi olarak kendisini korumaması buranan sıksık istilalara sahne olmasına neden olmuştur.
v     Taş olmadığı için kerpiçten eserler yapıldı.
v     Bu iki sebepten dolayı günümüze kadar pek fazla eser gelmemiştir.
v     Yunan,Helen,Anadolu ve Mısır medeniyetlerini etkilemiştir.
v     Mezopotamya medeniyetini Sümerler başlatmıştır.
SÜMERLER
   
v     Mezepotamya’ya MÖ 4000 lerde   Orta Asya’dan gediler.
v     Tapınakları etrafına MÖ 3000 ler   de ilk şehir devletlerini kurdular.
v     Ur,Uruk;Kiş,Lagaş,Umma,Lippur,   Larsa gibi.
v     Bu şehir devletleri asla birlik sağlayamadı birbirleriyle mücadele ettiler.
v     Tüm Sümer ülkesini egemenliği altına alırsa Lugal Kalma denirdi.
v     Ayrıca aksakallılar denilen bir meclis kralın yanında olurdu.
v     MÖ 3000 ler de civi yazısını   buldular.
   
v     Böylece dünya tarih çağlarına Mezopotamya da girdi.
v     Ur sitesi kralı Urukagina rahiplerin somürüsüne karşı tarihde bilinen ilk ihtilali yaptı.
v     Yine aynı kişi bilinen ilk kanunları yaptı.
v     Bu kanunlar dünyanın ilk yazılı kanunlarıdır.
v     Çok tanrılı dine inanmışlar ve önceleri olmasına rağmen Samilerden etkilendiler ve   ahiret inancları kaybettiler.
v     Krallar rahip kraldır.
v     Tapınaklarına Ziggurat adı verilir.
v     Bunlar gözlemevi ve soğuk hava deposu olarak kullanırlardı.
v     Tarihin ilk bilinen destanları Gılgamış.Yaradılış,Tufan destanı bunlara aittir.
v     Bunlardan günümüze Akbabalar sütünü kalmıştır.
v     Akat kralı Sargon tarafından yıkılmışlardır.
v     Ekonomik yaşam tarıma dayalıdır.
v     Dört işlemi 60 tabanlı sayı sistemini,bir saatin 60 dakika   bir dakika 60 saniye bir hafta 7 gün olarak hesaplamışlardır.
v     Ay yılını esas alan takvimi bulmuşlardır.
BABİLLER
   
v     MÖ 2000 lerde Samilerin bir kolu olan Ammurlar tarafından kurulmuşlardır.
v     Tarihleri 1.Babil ve ll.Babil devleti olarak   iki aşamalıdır.
v     Bu medeniyet en parlak dönemini Hammurrabi zamanında yaşadı.
v     Onun döneminde bütün Mezopotamya ele geçirildi.
v     Hammurrabi Sümer kanunlarından   ve sami geleneklerinden yararlanarak kendi kanunlarını yaptı.
v     Sistemli hale getirilen kanunlarda kıssasa kısasa önem verdi.
v     Bu kanunlar daha sonra başta Yunanistan olmak üzere tüm önasyayı etkilemiştir.
v     Sümer kanunları küçük bir bölgeyi idare etmek için yazılmış olup babil kanunları daha geniş bir bölgeyi idara etmek için yazılmıştır.
v     Bu kanunlarda kişi ve toplum kanunları ayrılmıştır.
v     Hammurrabi iktidarını yasalara ve orduya dayandırdı.
v     Böylece tarihin ilk mutlak krallığını oluşturdu.
v     Tanrı kral yerine adaletin veya iyilik sever kral anlayışını   benimseyerek dünyevi anlayışa önem verdi.
v     l.Babil devletini Hititler yıktı.
v     Daha sonra ll.Babil devleti kuruldu.
v     Yahudilerle mücadele etti.onların elinden   Küdüsü aldı ve onları Babsile sürgüne gönderdi.
v     ll.Babil devleti Suriye için Mısırla savaştın.
v     Babil Kulesi ve Babil Asma Bahçeleri bunların eserleridir.
     
v     Burçları güneş saatini   ay ve güneş tutulmalarını hesaplamışlardır.
ASURLAR

v     Sami ve Subariler tarafından MÖ 200-612 yılları arasında yukarı Mezopotamya da kurulmuşlardır.
v     Kurucuları Sargondur.
v     Başkentleri Kral Yolunun bittiği Ninova’dır.
v     Assurbanipal zamanındaSuriye;Filistin,Mısır,İran,Kıbrıs,Anadolunun  
v     Ticaretle uğraştılar.Anadoluda Kültepeyi (Kaniş)     ticaretkolonisi olarak   kullandılar . Bu sayede Mezepatamya   medeniyetini yaydılar.
v     Yazıyıda Anadoluya (Hititlere) böyle (Ticaret sayesinde) getirdiler
v     Hammurrabiden daha sert kanunlar yaptılar.
v     Süvari birlikleri kurdulular.
v     Arşivciliği ve kütüphaneciliği başlattılar.
MISIR MEDENİYETİ  v     Bu medeniyet Nil Nehrinin etrafında doğmuştur.
v     Mısırın coğrafi konumundan dolayı pek istilalara uğramamıştır.
v     Bu da Mısır’daki devletlerin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.
v     Dış medeniyetlerden pek etkilenmemiş ama etkilemiştir.
v     Mısır medeniyetini Samiler ve hamiler tarafından kurulmuşlardır.
v     Mısırdaki yöneticilere Firavun denir ve tanrı krallardır.
v     Şehirlere nom veye nomus denilmiştir.
v     Daha sonra Perslerin istilasına uğradılar.
v     MÖ 333 İskender Mısırı işgal etti ve buradaki devleti yıktı.
v     Mısırlılar 1286 da Hititlerle kadeş savaşını Suriye için savaştılar ve 1280 de Kadeş antlaşmasını imzaladılar.
v     Bu antlaşma tarihde bilinen ilk antlaşmadır.
v     Resim Edebiyat,Bilimsel gelişmeler,mimari kaynağını dinden almıştır.
v     Mumyacılık,eczacılık,tıp,anıt mezar gelişmiştir.
v     Hiyoroğlif yazı ve papirus denilen kağıt kullanılmıştır.
v     Fenike alfabelsine öncülük etmişlerdir.
v     Nil’in hareketlerinden dolayı geometri   vergi hesaplarından dolayı matematik gelişmiştir.
v     Pi sayısını kullanmışlardır.
v     Güneş yılı takvimini bulmuşlardır.
v     Halk sınıflara ayrılmıştır.

Tam Sürüme Geç »
 phpKF Mobil Android Uygulaması Kullanın [X]